Ochrana údajů

 

Ochrana údajů a autorská práva pro používání našich webových stránek

Všeobecné podmínky použití

Přístup na tyto webové stránky a jejich používání se řídí následujícími podmínkami.

Naše online nabídka obsahuje odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů. Na to, jestli tito poskytovatelé dodržují zákonná ustanovení týkající se ochrany údajů, nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu je třeba, abyste si vždy ověřili jimi vydaná prohlášení o ochraně údajů.

Ochrana údajů /Všeobecná ustanovení

a)  Všeobecná ustanovení

Ochraně vašeho soukromí při zpracovávání osobních údajů, stejně jako bezpečnosti všech obchodních údajů, přikládáme zásadní důležitost a zohledňujeme je v našich obchodních procesech.

Osobní údaje získané během vaší návštěvy našich webových stránek zpracováváme v důvěrném režimu a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními. Ochrana údajů a zabezpečení informací jsou součástí naší podnikové politiky.

b)  Shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů

Při shromažďování, ukládání a zpracovávání osobních údajů se řídíme evropskými předpisy na ochranu osobních údajů a z nich vyplývajícími vnitrostátními předpisy. Jako na společnost se sídlem v Německu se na nás vztahuje obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a německé prováděcí předpisy, jimiž jsou zákon o telekomunikacích a zákon o telemédiích.

 • Shromažďování obecných údajů a informací

Vždy, když navštívíte naše webové stránky, ukládáme při tom název vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, webové stránky, které jste u nás navštívili, a rovněž datum a dobu trvání vaší návštěvy a vaši IP adresu. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Tyto údaje jsou shromažďovány na základě oprávněného zájmu, kterým je odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

 • Shromažďování dalších osobních údajů

Další osobní údaje jsou ukládány pouze tehdy, pokud nám je poskytnete z vlastní vůle, např. v rámci registrace, průzkumu, dotazu nebo pro účely plnění smlouvy. Vaše osobní údaje používáme pro účely technické administrace webových stránek, správy zákazníků, průzkumů týkajících se produktů a pro potřeby marketingu, a to vždy pouze v příslušném nezbytném rozsahu. Vaše údaje budou předány třetím stranám pouze v případech, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud existuje zákonná povinnost takové údaje poskytnout. Za účelem zabezpečení vašich údajů, které máme ve své správě, přijímáme technická a organizační opatření, abychom tyto ochránili před manipulacemi, ztrátou nebo smazáním, stejně jako opatření pro zamezení přístupu neoprávněných osob k nim nebo jejich neoprávněného zveřejnění. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována a přizpůsobována v souladu s technologickým vývojem.

Název a adresa správce odpovídajícího za zpracování údajů

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů majících povahu ustanovení na ochranu osobních údajů je:

HUECK System GmbH & Co. KG, Herr Rafael Wilk, Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid, Telefon +49 2351 151-1, E-mail info@hueck.de

Vymezení pojmů

Toto naše prohlášení o ochraně údajů pracuje s terminologií použitou evropským tvůrcem směrnic a nařízení při vydávání Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů si klade za cíl, být snadno čitelným a srozumitelným jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom toto zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • Subjekt údajů

Subjektem údajů je každá fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány příslušným odpovědným správcem.

 • Zpracování

Zpracováním je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení nebo zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 • Omezení zpracování

Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

 • Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracovávání osobních údajů tak, že tyto již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • Správce resp. správce odpovědný za zpracování

Správcem resp. správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Když jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo jejího členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

 • Zpracovatel

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 • Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, nebo nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo jejího členského státu, se však za příjemce nepovažují.

 • Třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

Souhlas

Souhlasem subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením nebo jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Shromažďování a používání vašich údajů

Osobní údaje / údaje, jež nejsou osobními údaji

Vždy, když navštívíte naše webové stránky, ukládáme při tom název vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, webové stránky, které jste u nás navštívili, a rovněž datum a dobu trvání vaší návštěvy. Všechny tyto údaje nejsou osobními údaji, neboť na jejich základě nelze zjistit žádný vztah k vaší osobě. Ukládání probíhá výhradně pro interní účely, jako je poskytování a zlepšování služeb a monitorování funkcí.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje

Pokud si od vás osobní údaje vyžádáme na základě dobrovolnosti, budete výslovně upozorněni na to, že se jedná o dobrovolné poskytnutí. Uvedení těchto údajů proto není povinné a vy se můžete rozhodnout, že nám je neposkytnete. Pokud nám své osobní údaje dobrovolně poskytnete, například v rámci průzkumů, soutěží na veletrzích apod., uložíme tyto údaje v elektronické podobě a budeme s nimi zacházet jako s přísně důvěrnými. Vaše osobní údaje používáme pro účely technické administrace webových stránek, správy zákazníků, průzkumů týkajících se produktů a pro potřeby marketingu, a to vždy pouze v příslušném nezbytném rozsahu, přičemž tyto údaje nejsou předávány třetím stranám.

Další osobní údaje jsou ukládány pouze tehdy, pokud nám je poskytnete z vlastní vůle, např. v rámci registrace nebo pro účely plnění smlouvy. Vaše osobní údaje pak využíváme pro účely správy zákazníků a pro plnění smluvních závazků.

Za účelem zabezpečení vašich údajů, které máme ve své správě, přijímáme technická a organizační opatření, abychom tyto ochránili před manipulacemi, ztrátou nebo smazáním, stejně jako opatření pro zamezení přístupu neoprávněných osob k nim nebo jejich neoprávněného zveřejnění.

Registrace a uživatelský účet

Na našich webových stránkách si můžete vytvořit zákaznický účet. Za tímto účelem shromažďujeme a ukládáme následující údaje:

Uživatelské jméno, příjmení, jméno, adresu, případné zákaznické číslo, oblast činnosti, telefonní číslo, e-mailovou adresu a heslo. Pomocí uživatelského jména (kterým je e-mailová adresa) a osobního hesla se pak můžete přihlásit do zákaznické sekce našich internetových stránek.

Vaše e-mailová adresa

Vaše e-mailová adresa je také osobním údajem. Proto i zde platí, že používání probíhá pouze za účelem, za kterým jste nám e-mailovou adresu poskytli.

K předání vaší e-mailové adresy třetím stranám dojde pouze v případě, že to bude nezbytné pro plnění smluv, nebo bude-li k tomu společnost Hueck Service GmbH ze zákona povinna. Nad tento rámec nebude vaše e-mailová adresa předávána třetím stranám.

Zpravodaj

Zpravodaj vám budeme zasílat pouze na vaši výslovnou žádost, a to navíc pouze v případě, že své přihlášení k jeho odběru výslovně potvrdíte prostřednictvím svého e-mailu (tzv. double opt-in postup). Každý Zpravodaj obsahuje funkci odhlášení, takže můžete tuto službu kdykoli snadno zrušit.

Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce odpovědný za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich uložení nebo v případech, kdy to stanoví evropský tvůrce směrnic a nařízení nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo jiných právních předpisech, které se na tohoto správce vztahují. Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne lhůta pro uložení stanovená evropským tvůrcem směrnic a nařízení nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinním způsobem zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na pevný disk zařízení návštěvníků platformy, jsou tedy ukládány ve vašem počítači. V závislosti na nastavení webových stránek se na pevný disk ve vašem zařízení uloží dočasný soubor cookie, který během této vaší návštěvy ukládá určité informace, např. nastavení jazyka, dobu trvání návštěvy. Dále je zde vytvořen trvalejší soubor cookie, který mimo jiné zajišťuje funkčnost, ale také počítá počet vašich návštěv, aniž by však automaticky propojoval váš počítač s vašimi osobními údaji. Informace obsažené v souborech cookie vám usnadňují navigaci a zajišťují správné zobrazení našich internetových stránek. Naše soubory cookie nejsou způsobilé k tomu, aby vás identifikovaly jako osobu. Informace uložené soubory cookie používáme k analyzování využívání portálu a ke zlepšování nabídky. Ukládání souborů cookie můžete trvale zamezit příslušnou změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Kromě toho můžete již uložené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Toto je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud zakážete ukládání souborů cookie ve vámi používaném internetovém prohlížeči, nemusí být poté možné využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu. 

Shromažďování údajů prostřednictvím služby Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory "cookie", což jsou textové soubory ukládané ve vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jak je uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se také ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude však vaše IP adresa společností Google, v některém z členských států Evropské unie nebo v některém z členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, vždy nejprve zkrácena. Společnost Google tyto informace, z pověření a pro potřeby provozovatele těchto webových stránek, využívá za účelem vyhodnocování vašeho používání těchto webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním těchto webových stránek a internetu. IP adresa zprostředkovaná vaším internetovým prohlížečem v rámci služby Google Analytics není spojována s žádnými dalšími údaji, jimž společnost Google disponuje. Ukládání souborů cookie můžete zamezit prostřednictvím odpovídajícího nastavení svého internetového prohlížeče, upozorňujeme však, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání těchto webových stránek (včetně IP adresy vašeho zařízení) ze strany společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google můžete rovněž zamezit stažením a instalací zásuvného modulu internetového prohlížeče, který je k dispozici prostřednictvím následujícího odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

S ohledem na diskusi vedenou na téma používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom rádi upozornili na to, že tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, a proto jsou všechny IP adresy zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby se vyloučila možnost přímých osobních odkazů. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby společnost Google zpracovávala shromážděné údaje o vás výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Proti shromažďování a ukládání těchto údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna.

Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je systém umožňující integraci monitorovacích nebo statistických nástrojů a dalších technologií na našich webových stránkách. Google Tag Manager sám o sobě nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné autonomní analýzy. Slouží výhradně ke správě a využívání prostřednictvím něj integrovaných nástrojů. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž přenesena do mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Používání systému Google Tag Manager probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nenáročné integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výlučně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a § 25 odst. 1 německého spolkového zákona o ochraně údajů a soukromí v telekomunikacích a telemédiích (zkr. TTDSG), jestliže tento souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (např. vytvoření otisku zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Vaše práva týkající se vašich údajů

Kdykoli můžete požádat o výmaz svého profilu a svých údajů, které jsou u nás uloženy. Z důvodů stanovených zákonem (vyplývajících např. z daňových předpisů) však můžeme být popřípadě nuceni některé vaše údaje uchovávat a archivovat i po smazání vašeho profilu. Tyto údaje jsou však následně zablokovány pro jakékoli použití. Všechny údaje, které nemáme ze zákona povinnost archivovat, smažeme ihned poté, co jste nás o jejich smazání požádali. Kdykoli nás můžete požádat o informace o všech údajích, které jsme o vás uložili. Vaše práva podrobně:

 • Právo získat potvrzení

Evropský tvůrce směrnic a nařízení přiznal každému subjektu údajů právo získat od správce odpovědného za zpracování potvrzení, jestli zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Přeje-li si subjekt údajů uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na nás, na naše zaměstnance nebo na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Společnost HUECK System GmbH & Co. KG lze kontaktovat prostřednictvím následujících údajů: HUECK System GmbH & Co. KG, Loher Straße 9 58511 Lüdenscheid, Telefon +49 2351 151-1, E-mail info@hueck.de

Kontakt na pověřenkyni pro ochranu osobních údajů: Michaela Dötsch, Fachanwältin IT Recht (advokátka se specializací na IT právo), Lösenbacher Straße 15, 58507 Lüdenscheid, Tel. 02351 665970, Fax: 02351 665969, doetsch@kanzlei-doetsch.de.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů právo kdykoli bezplatně získat od správce přístup k těmto o něm uloženým osobním údajům, stejně jako jejich kopii. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů dále poskytuje subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování
 • kategorie dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • pokud nejsou osobní údaje získány od subjektu údajů: veškeré dostupné informace o zdroji těchto osobních údajů
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo na přístup k informacím, jestli byly jeho osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na takové předání.

Přeje-li si subjekt údajů uplatnit toto právo na přístup k osobním údajům, může se kdykoli obrátit na nás, na naše zaměstnance nebo na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 • Právo na opravu

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů dále právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Přeje-li si subjekt údajů uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na nás, na naše zaměstnance nebo na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud toto zpracování není potřebné a je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Je-li dán některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů požaduje výmaz osobních údajů uložených u našich společností, může se kdykoli obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů na nás, naše zaměstnance nebo na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů. Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů nebo jiný zaměstnanec zajistí, aby bylo této žádosti o výmaz neprodleně vyhověno.

Pokud byly osobní údaje námi zveřejněny a náš podnik, jako správce podle čl. 17 odst. 1 GDPR, je zavázán k výmazu těchto osobních údajů, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, včetně technických opatření, abychom informovali odpovědné správce, kteří tyto zveřejněné osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie nebo replikace, když takové zpracování není nezbytné. Příslušné nezbytné kroky provádíme vždy ve vztahu k danému individuálnímu případu.

 • Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a to dokud nebude ověřeno, jestli oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Uplatní-li se některý z výše uvedených případů a subjekt údajů požaduje omezení zpracování osobních údajů, které jsou u nás uloženy, může se kdykoli obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů na nás, naše zaměstnance nebo na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů. Omezení zpracování osobních údajů poté neprodleně zajistíme.

 • Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a jež jako subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a zpracování se provádí automatizovaně, to však jen v případě, že toto zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nebudou tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na nás, na naše zaměstnance nebo na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 • Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí rovněž pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě námitky již osobní údaje dále nezpracováváme, ledaže bychom byli schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zpracováváme-li osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tyto účely marketingu. To zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Vznese-li subjekt údajů vůči nám námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Pro výkon práva vznést námitku se může subjekt údajů kdykoli obrátit na nás, na naše zaměstnance nebo na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, aniž by byla dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů dále uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 • Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže by toto rozhodnutí bylo (1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Když je rozhodnutí (1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo je (2) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, přijmeme vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, a to přinejmenším práva na lidský zásah z naší strany jako správce, práva vyjádřit vlastní názor a práva napadnout toto rozhodnutí.

Přeje-li si subjekt údajů uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na nás, na naše zaměstnance nebo na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 • Právo na odvolání souhlasu podle předpisů na ochranu osobních údajů

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů právo na to, kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Přeje-li si subjekt údajů uplatnit právo na odvolání uděleného souhlasu, může se kdykoli obrátit na nás, na naše zaměstnance nebo na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Ochrana vašich údajů/Šifrování

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Při shromažďování vašich citlivých údajů pro účely plnění smlouvy používáme technologii SSL (Secure Socket Layer). Na zabezpečení citlivých údajů a k jejich ochraně před neoprávněným přístupem nebo protiprávním použitím využíváme obecně uznávané průmyslové standardy.

Požadavky na poskytnutí osobních údajů stanovené zákonem nebo smlouvou; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí osobních údajů

Upozorňujeme vás, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. předpisy daňového práva) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně musíme zpracovávat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by měla za následek, že smlouva s dotčeným subjektem údajů nebude moci být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů se na nás musí subjekt údajů obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Naše pověřenkyně pro ochranu osobních údajů subjekt údajů v každém jednotlivém případě informuje, jestli je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo jestli je nezbytné pro uzavření smlouvy, jestli existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí těchto osobních údajů.

Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat. V případě změn, které by pro vás mohly být nevýhodné, budete v přiměřené lhůtě informováni, a pokud to bude nutné, bude od vás opětovně vyžádán souhlas.

Odvolání souhlasu

Jestliže na našich internetových stránkách výslovně udělujete souhlas s určitým použitím svých údajů, děje se tak vždy na základě dobrovolnosti. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Pro odvolání souhlasu použijte výše uvedené kontaktní údaje. Zákon nám ukládá povinnost chránit údaje a vydat prohlášení o ochraně osobních údajů. Z těchto a z technických důvodů není možné využívat naše služby v případě, že nechcete udělit svůj souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, a to byť i jen s některými jeho částmi, ani v případě, že tento souhlas odvoláte.
Budete-li mít jakékoli další dotazy týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, rádi vám pomůžeme prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.

Souhlas s použitím

Výše uvedené společnosti udělují uživateli nevýhradní a nepřenosné právo, omezené na území Spolkové republiky Německo, používat obsah, software a databáze zpřístupněné online v rámci běžného používání těchto webových stránek, a to za účelem usnadnění práce a plánování s produkty společností skupiny Hueck. Jakýkoli způsob rozmnožování nebo ukládání na paměťová média jakéhokoli druhu a/nebo předávání softwaru a/nebo databází a/nebo obsahu, s výjimkou dočasného ukládání souborů v pracovní paměti nebo na pevném disku uživatele, které je technicky nezbytné pro běžné načítání obsahu, je bez výslovného souhlasu společnosti Hueck System GmbH & Co KG zakázáno. Uživatel je dále povinen zajistit, aby k tomuto softwaru a/nebo databázím a/nebo obsahu neměly, a to žádným způsobem, přístup třetí osoby. Dále je zakázáno jakékoli jiné použití softwaru a/nebo databází a/nebo obsahu nad rámec použití upraveného ve větě 1 tohoto odstavce.

Autorské právo a právo užívání

Obsah našich internetových stránek je chráněn prostředky autorského práva. Jedna kopie informací zveřejněných na těchto internetových stránkách smí být uložena na jediném počítači, a to pouze pro nekomerční a osobní interní použití. Grafiky, texty, loga, obrázky apod. lze stahovat, rozmnožovat, kopírovat, upravovat, zveřejňovat, rozesílat, přenášet nebo používat v jakékoli jiné formě výhradně s předchozím písemným souhlasem společnosti Hueck System GmbH & Co KG. Uváděné názvy produktů a firem mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo značkami. Neoprávněné použití může mít za následek nároky na náhradu škody a na zdržení se protiprávního jednání.

Odmítnutí odpovědnosti

V souvislosti s používáním těchto internetových stránek nebo stahováním dat z nich neodpovídají výše uvedené společnosti skupiny Hueck za jakékoli případné škody, zejména za přímé nebo nepřímé následné škody, ztrátu dat, ušlý zisk ani za výpadky systémů nebo výroby. Vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené používáním těchto internetových stránek nebo stahováním dat z nich v případě úmyslného nebo hrubě nedbalostního jednání.

Rozhodné právo, soudní příslušnost

Právní vztah mezi vámi a výše uvedenými společnostmi vyplývající z používání těchto internetových stránek se řídí právním řádem Spolkové republiky Německo. V případě právních sporů s podnikatelskými obchodními subjekty vyplývajících z používání těchto internetových stránek je místně příslušným soud podle sídla společnosti Hueck System GmbH & Co KG v Lüdenscheidu.